Popis činnosti

Podrobnejší popis našej činnosti pri servise plynových zariadení

Badinoti 1

Rozsah prác pri kontrole (prehliadke) RS: do regulacnych stanic  v rozsahu 

Af,g1,h,Bf,g1,g2,h1 a vykurovacie plyny

  

· Preskúšanie tesnosti
· Kontrola, vyčistenie, prípadne výmena filtračnej vložky
· Kontrola funkcie regulátora, vrátane kontroly tesnosti pri nulovom odbere
· Kontrola a nastavenie zabezpečovacích armatúr
· Kontrola funkcie ohrevu plynu ak je ním RS vybavená
· Kontrola funkcie odorizačného zariadenia ak je ním RS vybavená, vrátane dodávky odorantu
· Kontrola stavu strojného zariadenia, očistenie celého zariadenia, premazanie pohyblivých častí armatúr, dotiahnutie upchávok, kontrola meracích prístrojov
· Odstránenie zistených netesností na celom zariadení RS
· Vykonanie funkčnej skúšky strojného zariadenia RS
· Vystavenie dokladov reprezentujúcich nastavenie regulátora, nastavenie zabezpečovacích armatúr, tesnosť strojného zariadenia, funkciu odorizačného zariadenia
· Kontrola stavu elektrického zariadenia RS

Kontroly (prehliadky) Vtl a Stl RS v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 605 02

· RS jednoradová jednostupňová

· RS jednoradová dvojstupňová

· RS dvojradová jednostupňová

· RS dvojradová dvojstupňová

Odborné skúšky a odborné prehliadky regulačných staníc pre zemný plyn v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. a neskorších predpisov:

· Odborná skúška VTL – prevádzková ( vykonávaná pravidelne raz za rok). Výkon odbornej skúšky, vrátane vystavenia príslušných dokladov.

· Odborná skúška STL – prevádzková ( vykonávaná pravidelne raz za 3 roky). Výkon odbornej skúšky, vrátane vystavenia príslušných dokladov.

· Odborná prehliadka VTL,STL ( vykonávaná pravidelne raz za rok). Výkon odbornej prehliadky, vrátane vystavenia príslušných dokladov.

Úradné skúšky regulačných staníc pre zemný plyn v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z.:

· Výkon opakovaných úradných skúšok VTL regulačných staníc plynu za účasti TECHNICKEJ INŠPEKCIE v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. (jeden krát za 10 rokov)

Vypracovanie a doplnenie predpísanej dokumentácie regulačných staníc plynu :

· prevádzkové predpisy, požiarny poriadok a poplachové smernice, zoznam armatúr, tabuľka nastavených prevádzkových parametrov, schéma skutočného vyhotovenia zariadenia RS, situačný plán RS a hlavných uzáverov, návod na obsluhu RS a odorizačného zariadenia.

Uvedené odborné činnosti vykonávajú pracovníci, ktorí vlastnia potrebné osvedčenia, sú zaškolení a majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

Revízna a kontrolná činnosť :

· Výkon východiskových a prevádzkových odborných skúšok, odborných prehliadok a kontrol plynových odberných zariadení NTL, STL, VTL v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z.
· Kontroly,údržby, opravy regulačných staníc plynu pre zemný plyn sa musí vykonávať v zmysle TPP 605 02 (jeden krát za 6 mesiacov)
· Výkon servisných a montážnych prác zabezpečujeme pracovnou skupinou pre regulačnú a zabezpečovaciu techniku regulačných staníc
· Revízie elektročasti (jeden krát za 2 roky)

· Revízie bleskozvodu (jedenkrát za rok)
· Kontroly, opravy elektrického zariadenia regulačných staníc plynu